Categories
Njoftime

NJOFTIM PËR ZHVILLIM TENDERI

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) si organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike ne Republiken e Shqiperise, ne perputhje me parashikimet e nenit 69 te Ligjit Nr. 9918 date 19.5.2008 “Per Komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar, Vendimin e Keshillit te Ministrave (VKM) Nr. 1252 date 10.9.2008 “Per miratimin e rregullave te zhvillimit te tenderit publik, per dhenien e se drejtes se perdorimit te frekuencave” i ndryshuar, Dokumentin-Shkresa Nr.7481/4 Prot. datë 22.06.2018 (Prot. i AKEP: 688/10, datë 25.06.2018) të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe VKD Nr.47, date 05.07.2018, hap tenderin:

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

Objekti: Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHz (792-862 MHz)

Ref. 1×10 MHz i çiftuar-800-2018

Afati për pranimin e ofertave: : 27/09/2018ora 10:00

Adresa: Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

 Rruga: “Reshit Çollaku”

 Tiranë – Shqipëri

Gjuha e ofertave:  Shqip ose Anglisht

Informacione të mëtejshme: Dokumenti i Tenderit mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm (linku dok shqip/anglisht)

 Dokumenti Tenderit

 Tender Document